โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้จัดทำสารสนเทศ โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่าย จัดทำสถิติ วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกเพื่อดูแนวโน้มการพัฒนาโรงเรียน เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานตามแผนงานและโครงการของโรงเรียนต่อไป