ศูนย์ประสานงาน เครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (จิตอาสาเพื่อพระราชา) จังหวัดสุรินทร์

เครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (จิตอาสาเพื่อพระราชา) ในเครือข่ายการประสานสนับสนุนของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ใบสมัครเข้าเป็นเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (จิตอาสาเพื่อพระราชา) คลิกที่นี่

ใบสมัครสมาชิกชมรม “จิตอาสาเพื่อนน้องนักอ่าน” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คลิกที่นี่