Update Bookmark2551 กรณีที่ติดตั้งโปรแกรม bookmark2551 ไว้แล้ว ใช้สำหรับบันทึกคะแนนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

ตั้งค่าคะแนน bookmark 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านค่าย

โหลดเอกสารวิชาการ/ธุรการ

ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย

ประกาศผู้ชนะงานซื้อคอมพิวเตอร์72เครื่องโรงเรียนบ้านค่าย

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6 

แผนที่และแผนผังอาคารเรียน

แหล่งเรียนรู้/เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักงานรับรองมาตรฐาน ฯ (สมศ.) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560