ยินดีต้อนรับสู่...

กลุ่มกฎหมายและคดี

นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายธนญชัย คงมี

นิติกรชำนาญการ

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูฯ

การบรรยายเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ถนนเทศบาล ๔ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๑-๙๙๕ ต่อ ๑๐๘โทรสาร ๐๓๕-๖๑๑-๐๙๒