สพป.อ่างทอง ประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Video Conference
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สพฐ.กำหนดประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันอังคารที่ 19 ต.ค.64

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามแผนเผชิญเหตุ.pdf

แนาวทางเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID-19

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามแผนเผชิญเหตุ.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูและผู้ปกครอง
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ


แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

... ภาพการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019...

--- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ---

--- ประกาศจังหวัดอ่างทอง ---

*** สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

เข้าสู่ระบบ การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาทโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประชุม ผอ.ทั่วประเทศ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการการแพร่ระบาด COVID-19

รายละเอียดแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

**** คลิกรายละเอียด ***

ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 10 มิถุนายน 2563

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่ พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี, ดร.เฉลียว เอี่ยมสกุล รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเยี่ยม กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับทางโรงเรียน โดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference ณ ห้องประชุมสานฝัน สพป.อ่างทอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ดร.นพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่าทอง มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ แก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดตามบริบทของโรงเรียน และตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประการศึกษา 2563 โดยออกตรวจเยี่ยมในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ ลงพื้นที่ 7 อำเภอ เพื่อติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 (ภาพการลงพื้นที่ qrgo.page.link/ypFD6 )