ประชาส้มพันธ์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

-พาณิชย์นอก-

"สร้างสรรค์ผลงาน เกิดกระบวนการคิด

เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

ก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ"

---------------***---------------

แผนการเรียน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (COM)

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ