appetizer

Vegetable Samosa 2pcs

100 Baht

Vegetable Pakora

120 Baht

Papadam


Hummus

90 Baht