ศูนย์เฝ้าระวังติดตามโรคระบาด Covid-19

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามการระบาด Covid-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามรายงาน

จากศูนย์ข้อมูลกลาง COVID -19 จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศด่วน! แหล่งข่าวรายวัน Covid-19 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

มาตราการเปิดเรียนเทอม 12565 zaraupdate.pdf
รูปเล่มแผนเผชิญเหตุ 1.2565 ลงนาม.pdf