การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

1.ข้อมูลพื้นฐาน

2.การบริหารงาน

3.การบริหารการเงินงบประมาณ

4.การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.การส่งเสริมความโปร่งใส

6.การป้องกันการทุจริต

7.มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต