ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Apps for Education (G Suite)

วันที่ 4 - 6 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุพรรณิการณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง