วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สร้างคนดี  มีความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี  มีทักษะอาชีพ  

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  และบริหารจัดการบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา”

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้  ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะ

ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชา

สู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพี่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และตอบสนองศักยภาพตามความต้องการ

ของผู้เรียนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ครูจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

5. ครูและผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

๗. สถานศึกษามีกระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา


Comments