COVID-19

🚩วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ เวลา 08.00-09.00 น.

🚩ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ฉีดวัคซีน

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันที่ฉีดวัคซีน เข็ม 1

(เอกสาร ข้อ 2 ข้อ 3 ให้จัดทำ 2 ชุด ส่งครูอนามัย ร.ร. 1 ชุด ส่งเจ้าหน้าที่จุดฉีดวัคซีน 1 ชุด)

1. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ที่ดาวน์โหลดมา) หน้า-หลัง

3. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (ที่ดาวน์โหลดมา) 1 หน้า

4. การแต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียน (ม.ปลาย-สีเขียว ม.ต้น-สีเหลือง)


เอกสารข้อ 2 ข้อ 3 สามารถดาวน์โหลดได้ด้านบน หรือมารับได้ที่โรงเรียนห้องทองอุไร ทุกวันเวลาราชการ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

1. ใบนัด

2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

3. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ส่งเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับวัคซีน)

4. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (ส่งเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับวัคซีน)

5. การแต่งกายด้วยชุดพละโรงเรียน (ม.ปลาย-สีเขียว ม.ต้น-สีเหลือง)


เอกสารข้อ 3 ข้อ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือมารับได้ที่โรงเรียน ห้องทองอุไร ทุกวันเวลาราชการ (ส่งเจ้าหน้าที่ 1 ชุดเท่านั้น)

ตัวอย่างเอกสาร ข้อ 2. ด้านหน้า

ตัวอย่างเอกสาร ข้อ 2. ด้านหลัง

ตัวอย่างเอกสาร ข้อ 3.