กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์

บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกฝ่าย สามารถปฏิบัติงาน พัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

จัดการบริการ สนับสนุน และส่งเสริม ผู้เรียน บุคลากรทุกฝ่ายงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๒. ผู้เรียน และบุคลากรทุกฝ่าย สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๓. ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียนสามารถพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา