โครงการร่วมพัฒนาคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
รุ่นที่ 3
พ.ศ. 2559 - 2560


สมาคมเวชสารสนเทศไทย ได้เริ่มกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดย เริ่มจากการที่สมาคมได้รับการติดต่อ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ให้ช่วยพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล สมาคมจึงได้แต่งตั้ง คณะทำงานจำนวน 11 คน จากคณะกรรมสมาคม ดำเนินการพัฒนาแนวทางและคู่มือต่างๆ เริ่มจากกรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital IT Quality Improvement Framework – HITQIF) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางสำหรับการสำรวจ ประเมิน และพัฒนา คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

องค์ประกอบที่สำคัญ ด้าน ได้แก่

1.       โครงสร้างและบทบาท (Structure and Role)

2.       เทคโนโลยี (Technology)

3.       บุคลากร (People)

4.       กระบวนการ (Processes)

5.       การควบคุม (Control)

6.       การวัด (Metrics)

7.       ข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information)