วิสัยทัศน์

 " โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้คู่คุณธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต "

ดร.เลิศฤทธิ์  เรือนละหงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : แดง - น้ำเงิน

ปรัชญา : สุ วิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะชีวิต

เอกลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่  1/2566

การเลือกตั้งสภานักเรียน 

ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้มีจิตอาสา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

1. นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (เงินเดือน 7,000 บาท)

2. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 7,000 บาท)

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 - 4 เมษายน 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 054-541604

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศโรงเรียน

สื่อ วิดีทัศน์

ปฎิทินงานโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 

ข่าวการศึกษา

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์