ข่าว/ประชาสัมพันธ์<<<<
   
 
โครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
สามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1197861
 
 โครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 

    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานเปิดงาน
    (ภาพกิจกรรม)
  
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และ Basic Stick Beginner class ประจำปี 2562 
        “นักบินน้อยสูงเม่นชนูปถัมภ์ สร้างชื่อประกาศชัย  !! ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ            อันดับ 2  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Basic Stick Beginner class
      (อ่านต่อ)
      (ภาพกิจกรรม)
  
ค่ายคณิตศาสต์ 2562 

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 6 กรกฎาคม 2562
    (ภาพกิจกรรม)
   
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 26 มิถุนายน 2562 
    (ภาพกิจกรรม)
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
     งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ดำเนินงานในพิธีวันไหว้ครู  
     ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
 กิจกรรม trueปลูกปัญญา Upskill O-net
    โครงการ  ปลูกปัญญา True School tour Upskill o-net  ของนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ 
    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 

    (ภาพกิจกรรม)
  
ค่ายคุณธรรม
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดค่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
    ทางสังคม การพัฒนาจิตใจ การเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ 
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 
    (ภาพกิจกรรม)
 

 เอกสารโรงเรียน
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561  (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2559 เล่มสมบูรณ์  (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  เล่มสมบูรณ์ (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561 เล่มสมบูรณ์  (Download)
เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562  (Download)ผู้บริหารโรงเรียน
----------------------------

นายชานันท์  มณเฑียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

----------------------------

นายธวัชชัย  ใจเย็น
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป/
กลุ่มบริหารงานบุคคล

----------------------------

นายนิทัศน์  เกษรวนิชวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

----------------------------

นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

----------------------------รูปกิจกรรม
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์