ประกาศผลการแข่งขัน      ประกาศผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย , อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
                                             Street Footballขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง , E-sport ROV 2018 , คิดเลขเร็ว
   เกียรติบัตรการแข่งขัน       อัจฉริยภาพทางภาษาไทย , อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
                                             Street Football , ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง , E-sport ROV 2018 , คิดเลขเร็ว


ข่าว/ประชาสัมพันธ์
    ทุ่งนาดอนเกมส์ 61
    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกรีฑาสี "ทุ่งนาดอนเกมส์ 61" โดยมีวัตถุประสงค์
    เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา  รู้จักการทำงานร่วมกัน
    เป็นหมู่คณะ  รู้รักสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติดให้โทษ
    (ภาพกิจกรรม)
     นักเรียนแกนนำ อย.น้อย ทำกิจกรรม
     นักเรียนแกนนำ อย.น้อยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร 
     ณ ศูนย์อาหารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  (ภาพกิจกรรม)
      กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
      งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ดำเนินงานในพิธีวันไหว้ครู 
      ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ภาพกิจกรรม)
      กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
      ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
      ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (ภาพกิจกรรม)
      ค่ายคณิตศาสตร์ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดค่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
      ทางคณิตศาสตร์และสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ
      ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 (ภาพกิจกรรม) ประกาศ/คำสั่ง
 
 เอกสารโรงเรียน
 
ผู้บริหารโรงเรียน
----------------------------

นายชานันท์  มณเฑียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

----------------------------

นายธวัชชัย  ใจเย็น
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป/
กลุ่มบริหารงานบุคคล

----------------------------

นายนิทัศน์  เกษรวนิชวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

----------------------------

นายกริต  แสงสร้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
----------------------------