https://www.facebook.com/Sungmen-FC-Academy-106097874736341/

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 

    วันที่ 26-28 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการชานันท์ มณเทียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายนิทัศน์ เกษรวนิชวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูจำนวน 11 คน พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ไปเข้าค่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  
 
โครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 

    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานเปิดงาน
    (ภาพกิจกรรม)
 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และ Basic Stick Beginner class ประจำปี 2562 

        “นักบินน้อยสูงเม่นชนูปถัมภ์ สร้างชื่อประกาศชัย  !! ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Basic Stick Beginner class
      (อ่านต่อ)
      (ภาพกิจกรรม)
 
ค่ายคณิตศาสต์ 2562 

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 6 กรกฎาคม 2562
    (ภาพกิจกรรม)

    
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 26 มิถุนายน 2562
 
    (ภาพกิจกรรม)
 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

     งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ดำเนินงานในพิธีวันไหว้ครู  
     ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรม trueปลูกปัญญา Upskill O-net

    โครงการ  ปลูกปัญญา True School tour Upskill o-net  ของนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ 
    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 

    (ภาพกิจกรรม)
 ค่ายคุณธรรม

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดค่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
    ทางสังคม การพัฒนาจิตใจ การเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 

    (ภาพกิจกรรม)
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/smita2020

ปฎิทินวิชาการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์


การแข่งขัน กองเชียร์-ผู้นำเชียร์ สูงเม่นชนูปถัมภ์ กรีฑานักเรียนมัธยมแพร่ 2563


 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2562  (Downlode)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2559 เล่มสมบูรณ์  (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  เล่มสมบูรณ์ (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561 เล่มสมบูรณ์  (Download)

-  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 (Download)