ข่าว/ประชาสัมพันธ์
     การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และ Basic Stick Beginner class             ประจำปี 2562 
     “นักบินน้อยสูงเม่นชนูปถัมภ์ สร้างชื่อประกาศชัย  !! ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ            อันดับ 2  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            สยามบรมราชกุมารี ในรายการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Stick Expert และการ              แข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท Basic Stick Beginner class
      (อ่านต่อ)
      (ภาพกิจกรรม)
 
    
    ค่ายคณิตศาสต์ 2562 

    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 6 กรกฎาคม 2562
    (ภาพกิจกรรม)


 

 
     
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
    โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม
    ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ี 26 มิถุนายน 2562 
    (ภาพกิจกรรม)

 

 
     
     กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
      งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  ดำเนินงานในพิธีวันไหว้ครู 
      ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

      กิจกรรม trueปลูกปัญญา Upskill O-net
      โครงการ  ปลูกปัญญา True School tour Upskill o-net  ของนักเรียน
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ
       โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 

       (ภาพกิจกรรม)

 

 
     
      ค่ายคุณธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดค่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
      ทางสังคม การพัฒนาจิตใจ การเป็นนักเรียนที่ดี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ 
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2562 
      (ภาพกิจกรรม)

 ประกาศ/คำสั่ง
 
 เอกสารโรงเรียน
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561  (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2559 เล่มสมบูรณ์  (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  เล่มสมบูรณ์ (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561 เล่มสมบูรณ์  (Download)
เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562  (Download)ผู้บริหารโรงเรียน
----------------------------

นายชานันท์  มณเฑียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

----------------------------

นายธวัชชัย  ใจเย็น
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป/
กลุ่มบริหารงานบุคคล

----------------------------

นายนิทัศน์  เกษรวนิชวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

----------------------------

นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

----------------------------รูปกิจกรรม
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์