วิสัยทัศน์

 " โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีจิตอาสา 

มีทักษะอาชีพดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล  ภายในปี   2565 "

ดร.เลิศฤทธิ์  เรือนละหงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : แดง - น้ำเงิน

ปรัชญา : สุ วิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีทักษะชีวิต

เอกลักษณ์ : ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับ นร. พิเศษ ม.1.pdf
ประกาศรับ นร. พิเศษ ม.4.pdf

ประกาศโรงเรียน

สื่อ วิดีทัศน์

ปฎิทินงานโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 

ข่าวการศึกษา

Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์