English  l  Thai

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้มีจัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขานี้ในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ในปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบให้มีสิทธิสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557