หน้าแรก


ห้องภาควิชา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นวิชาเอกในหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และได้ปรับปรุงโดยแยกวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพออกเป็นสาขาวิชา และผลิตบัณฑิตในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยผลิตบัณฑิตไปแล้วมากกว่า 200 คน ในปี พ.ศ. 2549 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเล็งเห็นว่าทางภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรมีภาระงานมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีผลให้การดำเนินงานด้านการจัดการไม่คล่องตัว ประกอบกับในปัจจุบันและอนาคตต่อไปตลาดโลกจะได้มีการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป  ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10(พ.ศ. 2550-2554) และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

รัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา ใช้ปรัชญาร่วมกับมหาวิทยาลัย คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปณิธาน คือ “เราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบสังคมเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ”
วิสัยทัศน์ ใช้วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ “ให้เป็นคณะที่พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน”
พันธกิจ คือ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและปฏิบัติการสามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาประเทศ