English  l  Thai


สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เน้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การวิเคราะห์ การวางแผน ตลอดจนการควบคุม และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตที่จบไปแล้วสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ และเอกชน หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 


ประวัติสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาหนึ่งใน 3 สาขาของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2531 โดยใช้ชื่อเดิมว่าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน แรกเริ่มภาควิชายังไม่ได้แบ่งออกเป็นสาขา และมีเพียงหลักสูตรเดียวคือ วทบ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกจบการศึกษาในปีพ.ศ. 2535 ในปีพ.ศ. 2541 หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จึงแยกออกเป็น 4 สายวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT), เทคโนโลยีชีวภาพ (BT), เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FT) โดยนักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานร่วมกันในปีแรก ก่อนจะเลือกสายวิชาที่ตนถนัดเมื่อขึ้นชั้นปีที่สอง 

ครั้นเมื่อถึงปีพ.ศ. 2547 ทางภาควิชาจึงได้แยก 4 สายวิชาเดิมที่มีออกเป็น 4 หลักสูตร และแบ่งการบริหารออกเป็น 4 สาขา เพื่อรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรแยกกันไป โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรได้ตั้งแต่สอบเข้า (และในปีพ.ศ. 2550 ก็ได้เหลือ 3 สาขา เมื่อสาขา เทคโนโลยีชีวภาพได้แยกออกไปจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่)