ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
รายงานประจำปีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557             
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน