ปีการศึกษา 2559

                                            >> เว็บไซต์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 <<
ข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
    1. ARCHITECT
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    1. Physics
     3. BIOBYJIBIKET  
     5. Bio ฮาเฮ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    1. SOCIAL WORLD


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    1. In to my wold


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Comments