โรงเรียนสุจริต : ita School

เจตจำนงโรงเรียนสุจริต

  1. โครงสร้างหน่วยงาน

  2. ข้อมูลผู้บริหาร

  3. อำนาจหน้าที่

  4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. กระดานถาม ตอบ

9. Social Network

10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13. คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14. มาตรฐานการให้บริการ

15. สถิติความพึงพอใจต่อการให้บริการ

16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

22. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี

25. นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

28. รายการการบริหารทัพยากรบุคคลประจำปี

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนทุจริต

30. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

41. รายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รายปี