กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) จะจัดอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการปรับปรุงความสามารถทางภาษาสำหรับครูสอนภาษาและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-20 กรกฎาคม 2022 โดยใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ >>>

++ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ++

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก และอำเภอทับคล้อ รุ่นที่ 2 อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิ และมอบของขวัญวันเกิดบุคลากรผู้ที่เกิดเดือนมกราคม-มิถุนายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพุทธรักษา สพป.พิจิตร เขต 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยสื่อดิจิทัล เพื่อรวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนดิจิทัล เป็นคลังเครื่องมือในการให้บริการต่อไปได้ การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นครูที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสอนกลุ่มสาระใดก็ได้ โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสร้างความรู้ในการจัดทำแผนการจัดกา่รเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนในสังกัด โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (Coding for Teacher : C4T) ศูนย์อบรม สพป.พิจิตร เขต 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563

การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (Coding for Teacher : C4T) ศูนย์อบรม สพป.พิจิตร เขต 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2563

การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์