กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

ประชุมเพื่ออบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสนม เสริฐผล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประชุมเพื่อ มอบนโยาบ แนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

การคัดเลือกผลงานหนังสือเล่มเล็กต้านทุจริตศึกษา ในช่วงชั้นที่ 1-3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เป็นประธานในการคัดเลือกผลงานหนังสือเล่มเล็กต้านทุจริตศึกษา ในช่วงชั้นที่ 1 - 3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

การอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในหลักเกณฑ์ ว PA ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM วันที่ 14 มกราคม 2566

การประชุมบริหารจัดการความรู้(KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เรื่อง แนวทางการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.กีรติ จันทรมณี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์