หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าห้องเรียนออนไลน์

ครูนงลักษณ์  อุปสุข
          รหัสชั้นเรียน ม.1/2 :  t3ra4jg
           รหัสชั้นเรียน ม.1/3 :  ceyiyag
           รหัสชั้นเรียน ม.1/4 :  zkpin67
           รหัสชั้นเรียน ม.1/5 :  lar5abv
           รหัสชั้นเรียน ม.1/6 :  ue503gl
           รหัสชั้นเรียน ม.1/7 :  qiel3t4
           รหัสชั้นเรียน ม.1/8 :  i5lrev3
           รหัสชั้นเรียน ม.1/9 :  3w5tggm
           รหัสชั้นเรียน ม.3/4 :  xfxhh6i
           รหัสชั้นเรียน ม.3/5 :  m3zrzq5
           รหัสชั้นเรียน ม.3/6 :  uixdsjz
           รหัสชั้นเรียน ม.3/7 :  2ymw5cf