ชุมชนแห่งการเรียนรู้ DLIT


พัฒนาครูอย่างครบวงจร Training.obec.go.th


โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University)


ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ E-Training


โครงการโทรทัศน์สำหรับการศึกษา ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม และ เคเบิลท้องถิ่น