หน้าแรก


นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์


ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


โรงเรียนน้ำพองศึกษา


https://www.gg.gg/phathrawut2560