หน้าแรก


              ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่เรียนในรายวิชา ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ง30247 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  เนื่องจากเว็บเดิมมีมือดี ทำลายข้อมูลบนเว็บไซต์ครูเด่นชัย ไวยวรรณ์ นักเรียนใช้เว็บนี้เพื่อส่งงานไปก่อนนะครับ


                      ภาพปัจจุบัน
                    ตอนเรียนที่อังกฤษครับ