ข่าวสาร

ผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ก้าวแรกสู่รั้ว ม.พ. EP.1

ความสุขนี้....สร้างได้ที่ ม.พ.

ก้าวแรกสู่รั้ววิทยาศาสตร์

ก้าวแรกสู่รั้วภาษาต่างประเทศ

ก้าวแรกสู่รั้วคณิตศาสตร์