Home

ระบบการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรนำระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 เข้ามาใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555 – 13 กันยายน 2558 โดยมีการตรวจเฝ้าระวังปีละ 1 ครั้งและได้รับการรับรองต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 - 13 กันยายน พ.ศ. 2561 และจะต้องมีการตรวจเฝ้าระวังปีละ 1 ครั้ง นับเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์ระดับ 1 แห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรอง

ขอบเขตการรับรองนี้ครอบคลุมถึง ระบบการออกแบบ พัฒนา การบริหารการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณ์รวมทั้งการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการให้บริการคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานคุณภาพเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการมุ่งเน้นสู่การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องนั้น

การสานต่อและธำรงรักษาระบบการบริหารงานคุณภาพจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้วางแผนการดำเนินงาน ขอบเขต ระเบียบปฏิบัติงาน ไว้อย่างรัดกุม ภายใต้ “โครงการ ธำรงรักษาระบบการบริหารงานคุณภาพด้านการผลิต และ การบริการ ตามมาตรฐาน ISO 9001” ซึ่งจะดำเนินการตามแผนการบริหารงานคุณภาพ และมีการทบทวนโครงการทุกๆ 1 ปี เพื่อรองรับการตรวจประเมินผลและคงสภาพการรับรองในระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001