ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด :: รายงานภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เนื่องด้วย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ส่งรายชื่อนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนต่างสังกัด เพิ่มเติม เพื่อรายงานกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความอนุเคราะห์ 56 โรงเรียน ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบสถานะนักเรียนซ้ำซ้อนหน่วยงานต่างสังกัด ทางลิ้ง https://goo.gl/qvKUAz

2.รายงานแนบเอกสารยืนยันการมีตัวตนจริงของนักเรียน และรายงานแนบเอกสารหนังสือรับรอง กรณีที่นักเรียนได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้ว ทางลิ้ง https://goo.gl/forms/lthRtXTHITuYMihy1 

(การตอบให้ลงชื่อด้วยอีเมล์โรงเรียน สามารถตรวจสอบได้ที่ https://goo.gl/xkAMRQ )

3.ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันตัวตน กรณีพบเรียนปกติ
ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 1. ได้ที่  http://dlict.loei1.go.th/e-files-group/form
 2. หรือเปิดอ่านไฟล์ PDF information 10june2561 เอกสารเล่ม 1/2561
 3. หรือเปิดอ่านไฟล์ PDF information 10june2561 เอกสารแผ่นพับ 2/2561
โปรดสละเวลาของท่าน
เพื่อประเมินความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการนำไปพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 1. URL : http://gg.gg/b85ix
 2. หรือ QR-CODE


42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2561-1

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศDownload
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุDownload
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางDownload
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสDownload
จำนวนนักเรียนขาดแคลนDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาDownload
จำนวนนักเรียนพักนอนDownload
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานDownload
จำนวนนักเรียนติด GDownload
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตDownload
ประเภทนักเรียนDownload
© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd.


                        ข้อมูลสารสนเทศระดับเขตระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
                                            EFA     ,M-OBEC(ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์)

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลระบบ
 ทะเบียนโรงเรียน จำนวนครู แยกตำแหน่ง เพศ วิทยฐานะ [ส่งออกไฟล์ Excel] ส่งออกชื่อผู้ใช้ (User)
 จำนวนครู แยกตามระดับชั้นที่สอน [ส่งออกไฟล์ Excel]
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 
  จำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว แยกวุฒิ และเพศ 
  รายชื่อครูต่างชาติ 
 จำนวนครูแยกระดับการสอน


ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด 

      เบอร์โทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย1

แนวทางการออกรหัส ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/2KMUXyM

    นักเรียนรับใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้วเป็นนักเรียนต่างด้าว ดำเนินการดังนี้

    1.ให้ครูรับผิดชอบลงทะเบียนเเข้าใช้งานทางลิ้ง http://www.gcode.moe.go.th/genpin

    2.รอ Admin เขตพื้นที่รับรอง

    3.เมื่อเขตพื้นที่รับรอง ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลเด็กต่างด้าว ในระบบ http://www.gcode.moe.go.th/genpin เพื่อให้เขตพื้นที่ และทะเบียนราษฎรรับรอง

    4.เมื่อเขตพื้นที่ และทะเบียนราษฎรรับรอง โรงเรียนจะได้รหัส G-Code ให้โรงเรียน นำ รหัส G-Code ไปกรอกในระบบให้ นักเรียนต่างด้าว

***หมายเหตุ

    ถาม : กรณีเด็ก G เดิมที่มีอยู่ใน DMC ต้องทำอย่าง?

    ตอบ : ไม่ต้องทำอะไร รอ dmc ส่งไปออกรหัสที่ระบบ ส่วนเด็กเดิมใช้การย้ายเข้า - ย้ายออกปกติ ใช้เลขเดิมไปก่อน ไม่ต้องไปกรอกใน gcode


ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือระบบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561   ทางลิ้ง https://bit.ly/2ID4dog


ระบบติดตามโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่ิอดำเนินงาน

    1.ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่ิอดำเนินงาน DMC  ทางลิ้ง  https://bit.ly/2ISNb5N

    2.ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่ิอดำเนินงาน EMIS ทางลิ้ง https://bit.ly/2ITrOp2

    3.ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่ิอดำเนินงาน B-Obec ทางลิ้ง https://bit.ly/2GXNSsH


ระบบติดตามการลงทะเบียน
    1.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ทางลิ้งhttp://gg.gg/dmc2018  

    2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล EMIS ทางลิ้ง http://gg.gg/emis2018

    3.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล B-Obec ทางลิ้ง http://bobec.bopp-obec.info/sch_user.php?Area_CODE=4201 

    4.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา

สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  https://bit.ly/2sj8pmf


ตรวจสอบสถานะข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัด สพป.เลย 1 

เปิดระบบให้กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

    1. โปรแกรม Data Management Center (DMC)     https://portal.bopp-obec.info/obec61
     2. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร     
          คู่มือ 
    3โปรแกรม EMIS/EFA  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และM-OBEC : ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน     http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
    4โปรแกรม B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง     http://bobec.bopp-obec.info/

การดำเนินการ
 • แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center สามารถดำเนินการได้แล้ว ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 00.00 น.  
 • ลงทะเบียนผู้ใข้งานในระบบใหม่เพื่อทำข้อมูล ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ครูที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนให้รีบลงทะเบียนผู้ใข้งานในระบบ DMC  ,EMIS/EFA/  , B-OBEC   ใหม่เพื่อทำข้อมูล ภาคที่1 ปีการศึกษา 2561 (ให้ลงทะเบียนชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านขอให้กำหนดที่จำได้)
 • ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด 
 • สอบถามเจ้าหน้าที่

            1.นายมณฑล  พร้อมสัยเทียะ  โทร.09-5658-6503

            2.นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  โทร.08-7217-7314


คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader  

 • คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader >>>Click<<<
 • Download Program >>>Click<<<


Group LINE : DMC เลย เขต 1

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2561 06:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  594 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2561 20:38 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผ่นพับ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  687 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ส.ค. 2561 07:28 มณฑล พร้อมสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  6545 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 ส.ค. 2561 05:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 19:17 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  890 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 19:17 นายจักรกริช อาจแก้ว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  665 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 19:15 นายจักรกริช อาจแก้ว
Comments