ภายใต้การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL”