ข่าวประชาสัมพันธ์


การรายงานแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


VDO  สพฐ. ชี้แจงฯ รายละเอียด และสร้างความเข้าใจ        1. การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


       2. ตัวชี้วัดที่3,15,16,21,22,23,25,26,31 และ 32


           3. ตัวชี้วัดที่ 33,34,36,38,52,57,75,77 และ 82*******************************************************************************************************************

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายสัปดาห์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
*******************************************************************************************************************


ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ e-MES (ภาคกลาง) ที่ http://203.159.164.62/ 

logo e-mes