ข่าวประชาสัมพันธ์

*******************************************************************************************************************


ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ e-MES (ภาคกลาง) ที่ http://210.1.20.62 

ข้อมูลผลการประเมิน การอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จากระบบ e-MES 
(ครั้งที่ 4 : วันที่ 31 มกราคม 2560)