ข่าวประชาสัมพันธ์


การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี2561 นโยบายสำคัญ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

VDO  สพฐ. ชี้แจงฯ รายละเอียด และสร้างความเข้าใจ 

ชี้แจง1ชี้แจง2

    *****  เลขาฯ กพฐ. ชี้แจง วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 *****

        1. การติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

                1.1 ภาพรวมการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

                1.2 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3

                1.3 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 4,5,6 และส่วนที่ 2

                1.4 การติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


        2. การติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

                2.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

                2.2 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้วัด 1,2,3

                2.3 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 และ 5

                2.4 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3

            รายงานผลการประเมินมาตรฐานฯ ที่เว็บ http://203.159.164.66*******************************************************************************************************************

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายสัปดาห์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
*******************************************************************************************************************


ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ e-MES (ภาคกลาง) ที่ http://203.159.164.62/ 

logo e-mes