บุคลากร

นายเทิดศักดิ์  บุญรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
นางจิรวรรณ  บุญรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญยาภัทร  วงศ์มั่น
ครู คศ.1

นางสาววัลภา  สาระรัตน์
ครู คศ.1

นางธัญรัตน์  ลีลา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา  ภาเรือง
ครู คศ.1

นางสาวอนุรักษ์  ทันเต
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญาวุธ  ดาบุตร
พนักงานราชการ

นางสาวสิริยากร  ไชยเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสยุมพร  เสียงหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา  วงษาเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวประครอง  มิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นายวุฒิเดช  หมายมั่น
ครู คศ.1

นางสาวพัชริดา  แรกเรียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุลักษณา  ท่าหาญ
ครูผู้ช่วย

นายกุลจิรา  ไชยสำแดง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเขียน  มะนัส
ช่างไฟฟ้า 4
นางสมฤดี  สุทธิคุณ
ครูชำนาญการ

https://www.facebook.com/wilawanh
นางสาววิลาวัณย์  หอมสินธ์
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวรัตนพร  ศรีแสน
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา  สิงห์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายวุฒินันท์  พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นายรักชาติ  พรานไพร
ครูอัตราจ้าง


Comments