Biểu mẫu

>> Mời xem/Tải các văn bản, quy định của Nhà trường về:

- Đánh giá, xếp loại nhà giáo;

- Đánh giá, phân loại viên chức;

- Xét danh hiệu thi đua năm học;

- Hướng dẫn tổng kết năm học 2018-2019.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Thông báo và hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018–2019  1280k v. 1 00:50, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Thông báo và hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại nhà giáo năm học 2018-2019.  3303k v. 1 00:48, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Phiếu đánh giá, xếp loại nhà giáo (gồm các Mẫu số 01, 02 và 03, mỗi Sheet một mẫu phiếu).  51k v. 1 01:09, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu “Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020” (Biểu mẫu 01 áp dụng đối với đơn vị trực thuộc là khoa, trung tâm đào tạo).  138k v. 1 00:58, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu “Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020” (Biểu mẫu 02 áp dụng đối với đơn vị trực thuộc là phòng, ban và Trung tâm Phát triển Đào tạo).  139k v. 1 00:59, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2018 – 2019 (Biểu mẫu 06) đối với cá nhân đã đăng ký và được đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.  52k v. 1 01:03, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đề nghị xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học 2018 – 2019 (Biểu mẫu 05) đối với cá nhân đã đăng ký và được đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  51k v. 1 01:01, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Biên bản họp đơn vị bình xét danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Biểu mẫu 03).  54k v. 1 00:59, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Đơn yêu cầu công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích năm học 2018 – 2019 (Biểu mẫu 07).  56k v. 1 01:03, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Tổng hợp kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Biểu mẫu 04).  52k v. 1 01:01, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn quy trình các bước thực hiện khi kết thúc năm học.  260k v. 1 00:45, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn về việc xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 (tính từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2019) đối với các tập thể đơn vị trực thuộc và cá nhân viên chức.  1348k v. 1 00:51, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
File dùng để kê khai khối lượng giờ giảng và một số công tác khác (ghi tổng số giờ chuẩn đã giảng dạy vào cột tương ứng).  121k v. 1 01:12, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2018-2019 (Phiếu in sẵn, đóng dấu treo nhận tại Phòng TCHC).  54k v. 1 01:13, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.  750k v. 1 00:54, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.  609k v. 1 00:53, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Thông báo về việc nghỉ hè năm học 2018-2019 đối với nhà giáo, nghỉ phép năm 2019 đối với viên chức khác.  417k v. 1 00:55, 29 thg 6, 2019 Thanh Đồng Tố
Comments