กิจกรรมการนิเทศ

 • ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่, รับเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนฯ 17 กุมภาพันธ์ 2560      1. ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ  อ.แม่ลาว     2.  รับเครื่องมือประเมินการอ่านการเข ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เสด็จเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) อ.พาน  และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ, ประเมินฯ ผู้บริหารโรงเรียน (13-15 กพ. 60) 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 : ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี 2 ภารกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่    1. เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • Morning Brief (8 ก.พ. 60) 8 กุมภาพันธ์ 256 : ประชุม Morning Brief  ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เปิดอาคารเรียนโรงเรียนโป่งแพร่ว ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2560 06:59 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ทีมนิเทศ (นิเทศเป็นทีม) 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ทีมศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในความรับผิดชอบ  ได้แก่ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนรประชารัฐ  การจัดการศึกษาปฐมวัย  การอ่านการเข ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2560 01:36 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 104 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ