โปรแกรมบทเรียนหรือคอร์สแวร์  (Course ware)  หมายถึง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐานของระบบการเรียนการสอน  และศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ประกอบด้วยทั้งวิธีการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาและสื่อต่าง ๆ  นำเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่  การสอน  การฝึกหัด  สถานการณ์จำลอง  เกม  การค้นพบ  และการแก้ปัญหา  โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  เป็นการที่ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์ได้โต้ตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวหนังสือ  ภาพกราฟิก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  โดยที่ผู้เรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเป็นสิ่งเร้าแล้วมีการตอบสนอง  โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเสริมแรง  แล้วให้ผู้เรียนเลือกเรียนสิ่งเร้าอันดับต่อไปจนจบบทเรียน
                          ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  (2550 : 6-8)  กล่าวว่า  โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมาบนหลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบและวิธีการสอน  การนำเสนอเนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  ใช้เทคนิคการเสริมแรงและหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้หลาย ๆ  ลักษณะมาประกอบกันอย่างเป็นระบบ  ซึ่งหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนจะประกอบด้วยสาระสำคัญ  4  ประการ  ดังนี้
                                    1. หลักการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างจริงจัง  (Active Participation) ด้วยการลงมือศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเอง
                                    2. หลักการให้ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับแบบฉับพลัน (Immediately Feedback) 
                                    3. หลักการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความสำเร็จ (Successful Experiences)
                                    4. หลักการให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเป็นขั้นตอนทีละน้อย  (Gradual Approximation)
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.    การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน.    พิมพ์ครั้งที่  11.    มหาสารคาม  :  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
                        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2550.

                     
      คลิกเพื่อดูคลิปวีดิโอ
                          ตอนที่  1 
                 ตอนที่  2 
                 ตอนที่  3
                 ตอนที่  4
                 ตอนที่  5
                 ตอนที่  6
                 ตอนที่  7
                 ตอนที่  8
      แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ชมคลิปวีดิโอทั้ง 8 ตอนแล้ว  คลิก
      ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์โปรแกรมบทเรียนที่สร้างด้วยโปรแกรม SWiSHmax3
      คลิก