การบริหารงาน

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

นางณัทนิษฐ์ ไชยคำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นายศิลปกร นันท์ปรีชารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางสิริลักษณ์ นิธิธรธรรมกุล

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการระดับปฐมวัย

นางกฤติกา ชมขุนทด

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการระดับประถมศึกษา

นางนิตยา หงษ์ขุนทด

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา