>> ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

>> คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา (การอ่านออกเขียนได้) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่