CMS Counselors

Text-a-Tip                                                                                         
Parents: Fireside Chats                                          
303-387-2869
andrew.labron@dcsdk12.org
Team Legend - 8th Grade
Team Navigators - 7th Grade


Megan Tran
303-387-2850
mtran@dcsdk12.org
Prevention Specialist
Mrs. Heather Wiidakas
303-387-2821
heather.wiidakas@dcsdk12.org
Team Summit - 8th Grade
Team Trekkers  - 7th Grade


Mrs. Mindy Heller
303-387-2959
mheller@dcsdk12.org
School Psychologist

Mrs. Kim Lundquist
303-387-2810
kalundquist@dcsdk12.org
School Registrar
303-387-2822
mjrisdon@dcsdk12.org
Team Horizon - 7th Grade
Team Explorers - 8th Grade

   
Sarah Sewer (Faron)
303-387-2832
sfaron@dcsdk12.org
School Social Worker