กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนโครงการ GIFTED MATH

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำนักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พร้อมด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันที่ 24 เมษายน 2565 โดยมีนางอุบลรัตน์ คำแก่น และนางสาวนุชนารถ ใจรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ในโอกาสต่อไป

การแข่งขันเลขคณิตคิดเร็ว

ด้วยเวทคณิต รอบชิงชนะเลิศ

นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พร้อมด้วยนายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และนางปิยวรรณ จันทร์วัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำเด็กหญิงกัญญาพัชร หมั่นการ เข้าร่วมการแข่งขันเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสโมสรโรตารีสวนหลวง ภาค 3350 โรตารีสากล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 ผลการแข่งขัน เด็กหญิงกัญญาพัชร หมั่นการ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา

การประกวดสื่อ นวัตกรรมครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ครูนุชนารถ ใจรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศดีเยี่ยม ประเภท สื่อประสมหรือสื่ออื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการประกวดสื่อและนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่

การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนโครงการ GIFTED MATH เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโครงการ GIFTED MATH ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ร่วมนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ถนนสายเลี่ยงโควิด 19 จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำเสนอโครงงานครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย

  1. การแข่งขันเอแม็ท (A - math) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  2. การแข่งขันเอแม็ท (A - math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  3. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  4. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อจุดประกายแนวคิดและฝึกทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานในโอกาสต่อไป

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ก่อสร้างอาคารเรียน ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ในโอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป

อบรมการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อสมัครเข้าใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และความรู้เสริมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จากบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (อจท) ณ ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะนำมาขยายผลให้กับคณะครูในกลุ่มสาระในโอกาสต่อไป

การแข่งขัน A - MATH Online

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ A - MATH QUEST ONLINE BATLE ระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูอรพินท์ ยี่สิบแสน และครูพิราวรรณ โพธิเลิศ เป็นผู้ควบคุม

นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพม. 36

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย ได้รับการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม. 36 ในโอกาสนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังคำแนะนำ มาปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

นิเทศการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัดทำการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระฯ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูปิยวรรณ จันทร์วัง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือครู และเป็นการกระตุ้นการจัดเรียนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แนะนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวสารคณิตศาตร์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ครูปิยวรรณ จันทร์วัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4-5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19