Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อจุดประกายแนวคิดและฝึกทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานในโอกาสต่อไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ก่อสร้างอาคารเรียน ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ในโอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคำแนะนำเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อบรมการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อสมัครเข้าใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และความรู้เสริมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จากบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (อจท) ณ ห้องสมุดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะนำมาขยายผลให้กับคณะครูในกลุ่มสาระในโอกาสต่อไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแข่งขัน A - MATH Online

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ A - MATH QUEST ONLINE BATLE ระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูอรพินท์ ยี่สิบแสน และครูพิราวรรณ โพธิเลิศ เป็นผู้ควบคุม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพม. 36

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย ได้รับการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม. 36 ในโอกาสนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังคำแนะนำ มาปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นิเทศการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จัดทำการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระฯ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูปิยวรรณ จันทร์วัง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือครู และเป็นการกระตุ้นการจัดเรียนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แนะนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวสารคณิตศาตร์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ครูปิยวรรณ จันทร์วัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4-5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19