ICTจิตอาสา

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการ ICT จิตอาสา ฯของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนระหว่างโรงเรียนต้นทางและปลายทาง
โดยในเบื้อวต้น นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ ได้ที่

Comments