ICTจิตอาสา

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการ ICT จิตอาสา ฯของ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนระหว่างโรงเรียนต้นทางและปลายทาง โดยในเบื้อวต้น นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ


คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เรื่อง การวัด

วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 เรื่อง Present tense


Comments