ร้องเรียน

หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีข้อร้องเรียน สมารถร้องเรียนได้โดยวิธีการต่อไปนี้

1.ร้องเรียนโดยตรงได้ที่ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  
   เลขที่ 292 หมู่ 10 บ้านภูแกง  ตำบลบุญเรือง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 57140

3. ร้องเรียนผ่าน E-mail brw2519@brw.ac.th  , brw2519@gmail.com

4. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์  หมายเลข 053783245

5. ร้องเรียนผ่านโทรสาร  หมายเลข  053783246

7.ร้องเรียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โทรศัพท์หมายเลข 0819601647

6. ร้องเรียนผ่าน แบบฟอร์ม ต่อไปนี้  
Comments