ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

      โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม   เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  ที่กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า ประชาชน  ในตำบลบุญเรือง และตำบลครึ่งได้ร่วมกัน ยื่นคำร้องขอจัดตั้งต่อ ทางอำเภอ(อำเภอเชียงของ)  เมื่อปี พ.ศ. 2502  โดยรับรองว่าจะทำการปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรเอง   โดยไม่ของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  และได้ร่วมกันจัดหาที่ดิน จัดตั้งโรงเรียน  และได้พร้อมใจร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินณ บ้านหก หมู่ที่ 4  ตำบลบุญเรืองโดยได้เนื้อที่ประมาณ  8 ไร่  เมื่อเรื่องไปถึงจังหวัดเชียงราย ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการ  และทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนขึ้นได้ โดยให้สังกัดกรมสามัญศึกษา มีชื่อว่า 

"โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม(วิทยาประชาสรรค์)" 

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4  ต.บุญเรือง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  มีอาคารที่ได้รับการสร้างจากเงินบริจาคจำนวน 1 หลังและ ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 26พฤษภาคม 2503 โดยมีนายธีระ ปุรณพรรค์  ศึกษาธิการอำเภอเชียงของได้มาทำการเปิดป้ายโรงเรียน 

    ในช่วงแรกได้ขอให้ครูจากโรงเรียนประชาบาล มาช่วยทำการสอนและคัดเลือกครูประชาบาลมาช่วยสอน จำนวน 2 คน คือ นายบุญช่วย ลือโขง  วุฒิ ปกศ.  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปางหัด กับ นางสาวพรรณี  จินะราช วุฒิ อาชีวศึกษาปลาย แผนกการช่างสตรี ครูโรงเรียนบ้านหลวง  เนื่องจากโรงเรียนยังไม่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ทางอำเภอจึงแต่งตั้งให้ นายอำพันธ์   สิทธิสมบัติ ครูช่วยราชการ  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเชียงของ เป็นผู้รักษาแทนครูใหญ่ ต่อมาโรงเรียนอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางแล้วจึงแต่งตั้งให้ นายบุญช่วย  ลือโขง ทำหน้าที่ครูใหญ่ต่อไป โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปีพ.ศ. 2504  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้  ทำการบรรจุครูใหม่ คือนายบุญส่ง ไชยรินทร์ วุฒิ ปกศ.สูง  และในปี  พ.ศ. 2505  ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายบุญช่วย  ลือโขง 

    ในปีพ.ศ. 2506 ได้มีคณะกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้าประชาชน ในตำบลบุญเรือง ตำบลครึ่งและตำบลห้วยซ้อ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์จำนวน  40,000 บาท ปลูกสร้างอาคารถาวร กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร  โดยทำการปลูกสร้างในปีเดียวกัน  ปรากฏว่า ใช้งบก่อสร้างไปทั้งสิ้นถึง 80,000 บาท และเป็นอาคารเรียนที่ใช้ทำการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา

    ในปี พ.ศ. 2516  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้นายทรงศักดิ์  แก้วแสงอินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และในปี พ.ศ. 2519  ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนบุญเรือง(วิทยา-ประชาสรรค์) แล้วจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา   เมื่อวันที่  20 เมษายน 2519  

โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น"โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม" 

มีนายทรงศักดิ์   แก้วแสงอินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

    ในปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาที่ บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 1  ตำบลบุญเรือง  อ.เชียงของ จ.เชียงราย  ซึ่งเป็นที่ดินที่ประชาชนชาวตำบลบุญเรืองได้ร่วมกันบริจาค (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 10  บ้านภูแกง  ตำบลบุญเรือง  อ.เชียงของ จ.เชียงราย) 

    ปีงบประมาณ 2533 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและ ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน

    ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ของกระทรวงศึกษาธิการ