พันธกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายโรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจ ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต จิตสาธารณะและดำเนินชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

8. พัฒนาสถานศึกษาโดยเน้นการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. นักเรียนมีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต จิตสาธารณะและดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพียง

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. สถานศึกษากับชุมชนมีความร่วมมืออันดีต่อกันในการพัฒนาการศึกษา

6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ

8. สถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล