กลุ่มลูกเสือ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จะจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่ 9- 11 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เรียนเชิญท่านผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ-เนตรนารี ได้ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 053783245 

 
 12 มกราคม 2560 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จะจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ เพื่อแสดงผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2559  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป ณ โรรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  เรียนเชิญผู้ปกครอง ชุมชนและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053783245  

 16 มกราคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น "วันครู" เพื่อให้ศิษย์ทุกคนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ต่อ ครูผู้มีพระคุณ ในปี 2560 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มย่อยที่ 4 จะจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  
     วันเสาร์ที่สอง ของเดือน มกราคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเอง โดยแสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยสถานศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน ต่างร่วมกันจัดพื้นที่เพื่อให้เด็ก ได้แสดงออก อย่างเต็มที่ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย  สำหรับตำบลบุญเรืองสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ โรงเรียนบ้านหก  ขอให้เด็ก ๆ มีความสุข และแสดงออกอย่างเต็มที่ในวันเด็กปีนี้ ครับ      
 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่า 2559  ต้อนรับปีใหม่ 2560
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559  
กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาต
ข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การรับประทานอาหารร่วมกันของนักเรียนและครูที่ปรึกษา  และกิจกรรมแลกของขวัญ  เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลดังกล่าว
 ข่าวการศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

 

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม