หน้าแรก


                                                                                                                                       แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี  READY TO  GEARUP "วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิล
ปศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี
 

สัมมนาสรุปผลงาน
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน 2660-2561 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 ณ เดะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร ๑๐
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ขอเลื่อนตำแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ  ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีบุคลากรเข้าร่วม 70 คน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2561
สภาพนักงานฯ นำคณะบุคลากรและศิษย์เก่า มธ.เดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดวาฬุการาม พร้อมมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 ณ อ.พล จ.ขอนแก่น และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ณ น้ำตกตาดโตนและทุ่งดอกกระเจียว >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานฯ ทำบุญครบรอบ 2 ปี  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีทำบุญสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานฯ สัญจร 2/61 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสัญจร พบประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ กับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 225 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>รายละเอียดเพิ่มเติม
  >>>กิจกรรมอื่นๆ 
  
  

สภาพนักงานฯ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการ
ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 รับสมัคร 11-25 ก.ย.61 เลือกตั้ง 4 ต.ค.61 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดอบรม
24 -25 
กรกฎาคม  2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฏิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ”  ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต(หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อ)
>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
>>> เอกสารประกอบการอบรม การเขียนคู่มือ การเขียนผลงานวิเคราะห์
>>> ใบงานฝึกเขียนคู่มือปฏิบัติงานและบัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่าง
>>> แบบประเมินโครงการ
ผู้เข้าร่วมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเตรียมไปเอง ไม่มีเอกสารแจกหน้างาน


>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย