activities

ประชาสัมพันธ์

📌 แนะนำคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2565-9 ตุลาคม 2567 >>>รายละเอียด

📌 ผลการเลือกตั้งรองประธาน เลขานุการ รองเลขานุการ และคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาพนักงานมหาวิทยาลัย >>> รายละเอียด

📌 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย >>> รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายเสริม กัลยารัตน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการสภาพนักงานฯ และบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมพิธีรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแสดงผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/66 เพื่อพิจารณาแผนงานที่จะขับเคลื่อนในปี 66-67 ทั้งด้านวิชาการ อบรมสัมมนา ด้านสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือ เพื่อร่วมภาระกิจที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายสิทธิชัย พันเศษ รองประธาน คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๓๕ ปี >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายสิทธิชัย พันเศษ รองประธานคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายสิทธิชัย พันเศษ รองประธาน คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในโอกาสครบรอบ 68 ปี แห่งการสภาปนา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดย นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน์ กรรมการผู้แทน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมบริหารสภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย ผอ.เสริม กัลยารัตน์ ประธาน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำในการรับเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมแสดงผลงานของสายสนับสนุนวิชาการระดับชาติและครบรอบ 30 ปี ของ ปขมท. ปลายปี 2566 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมสภาพนักงาน มธ. เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ ๒๒ ครั้งที่ ๒/๖๕ และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๐๕(๒/๖๕) เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ ส่งเสริมความก้าวหน้า และดูแลสวัสดิการให้กับบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ ๒๘-๒๙ ต.ค.๖๕ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากร ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ตามหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดไว้

>>>รายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายเสริม กัลยารัตน์ ประธาน พร้อมด้วยกรรมการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายเสริม กัลยารัตน์ ประธาน จัดประชุมนัดแรกของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 4 โดยมีวาระสำคัญเลือกรองประธาน/เลขานุการและรองเลขานุการ พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดีฯ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โทร. 02-613-3015-7, 3915-6, 3034

Download ประกาศฯ ปฏิทินและใบสมัคร การเลือกตั้งกรรมการสภาฯ

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย มอบอาหารสำเร็จรูปร่วมโครงการถุงธรรมศาสตร์ปันสุข แบ่งปันให้ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ในงาน HOMELESS DAY 2022 โดยมีท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่กรุณาร่วมรับมอบ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๘ ปี แห่งการสถาปนา พร้อมเปิดตัววารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อ 29 กันยายน 2565ค.วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ฯ>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 "ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายหัวหน้างาน มธ.จัดบรรยายออนไลน์ "เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการให้สนุก...ส่งเข้าเวทีระดับชาติ" ผ่านระบบ zoom โดยมีหัวหน้างาน เข้าร่วมงานกว่า 94 คน เมื่อ 14 กันยายน 2565 >>>ฟังคลิปย้อนหลัง

นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายหัวหน้างาน มธ.และการเสวนาออนไลน์ "เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการให้สนุก...ส่งเข้าเวทีระดับชาติ" ผ่านระบบ zoom โดยมีหัวหน้างาน เข้าร่วมงานกว่า 94 คน เมื่อ 14 กันยายน 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัก ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี กับหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 86 ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 60ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดสัมมนา "เหลียวหลังแลหน้า: สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี (ต.ค.63-ส.ค.65)​ และกำหนดแผนงานในอนาคต" ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและวางพานพุ่ม เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโถงกลางชั้นล่าง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 นำต้นเทียนและปัจจัยทำบุญที่ได้รับบริจาค ปถวายที่วัดพิทุเยโกวิทยาราม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการก่อตั้ง พร้อม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายวชิระ รอตรวย รองประธาน พร้อมด้วยกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นและบุคลากรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2563-64 ในวันครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๗ ปี แห่งการก่อตั้งและเปิดอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย นายสิทธิชัย พันเศษ ประธาน พร้อมด้วยกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต >>>ดูคลิปย้อนหลัง

เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน 35 ผลงาน และโปสเตอร์ 38 ผลงาน เพื่อการเผยแพร่ จากงานสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสืบค้นและอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ >>>รายละเอียดผลงาน

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บริหารสภาพนักงานมหาวิทยาลัย และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) เพื่อบูรณากิจกรรมด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ตึกโดม มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการ 2) ด้านการบริหาร 3) ด้านวิชาชีพ 4) ด้านงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

>>>หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

>>> แบบฟอร์มการเสนอประวัติและผลงาน

ภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ส่งผลงานและร่วมกิจกรรมดารสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “ทิศทางการบริหารสายสนับสนุนวิชาการให้ก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น” 25 พ.8.65 เวลา 09.00-15.00 น ณ ห้องประชุม 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มธ.ทุกประเภท รวมทั้ง บุคลากร รพธ.ร่วมทำแบบสำรวจระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาความรู้และสวัสดิการที่จำเป็นในการทำงานในธรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป >>>กรอกแบบสำรวจ

5 เมษา วันศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวานพุ่มการศึกษาน้อมรำลึก ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการสถาปนา และจัดสร้างหอพระและพระพุทธธรรมศาสดาประชานาถ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง งานได้ผล คนเป็นสุข >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในโอกาสครบรอบ ๗ ปี แห่งการสถาปนา ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง งานได้ผล คนเป็นสุข

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้าการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งมี่ 4 พูดคุยในประเด็นสำคัณที่มักเป็นข้อผิดพลาดในการทำผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่งชำนาญการ มีบุคลากรเข้าร่วม 35 คน เมื่อ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.ผ่านระบบ ZOOM >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๓๒ ปี แห่งการก่อตั้ง ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/64 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีวาระสำคัญที่ยังคงเน้นในด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรม “ผู้ประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ” โดยมี ดร.วรพล วิแหลม เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม 27 คนเมื่อ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom น. >>> ดูคลิปย้อนหลัง

โครงการจัดอบรม "ผู้ประเมินผลงานเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ" โดยมี ดร.วรพล วิแหลม เป็นวิทยากร เมื่อ 24 มิถุนายน 2564

>>>ดูคลิปย้อนหลังภาคเช้า

>>>ดูคลิปย้อนหลังภาคบ่าย

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมผู้ประเมินผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยมี ดร.วรพล วิแหลม เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม 32 คน เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00น.ผ่านระบบ ZOOM >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมและรับฟังออนไลน์ ในโครงการอบรม “ผู้ประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ” 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน(อ่านเล่ม)​ เพื่อใช้เสนอเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ” ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)​ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมกรรมการสภาพนักงานฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครเสริมทีมกับบุคลากร รพธ. เพื่อช่วยแบ่งเบาการดูแลประชาชนที่มารับวัคซีน เมื่อ 8 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์รับวัคซีนยิมเนเซี่ยม 4 มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

4 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (กบค.) และผู้บริหารกองทรัพยากรมนุษย์ พบสภาพนักงานฯ เพื่อหารือในประเด็น “การจัดกลุ่มตำแหน่งงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ” ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และ Ms.teame >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

24 กุมภาพันธ์ 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการประเมินที่มีมาตรฐาน เมื่อณ ห้องประชุมโดม1 มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ตังอย่างคู่มือปฎิบัติงาน ถอดบทเรียนจากการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดย กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย>>> อ่านรายละเอียดคู่มือ

18 มีนาคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้ง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

30 มีนาคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการก่อตั้ง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

30 มีนาคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสครบรอบ 35 ปี แห่งการก่อตั้ง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


4 ธันวาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ครบรอบ ๓๓ ปี >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

14-15 สิงหาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการนอกสถานที่ ประจำปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนพันธกิจของสภาพนักงานฯ ปี 2561-2563 ณ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

9 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานฯ ร่วมวงเสวนา "ปิ่นโตกอบกู้โลกได้อย่างไร?" เพื่อร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100​ ปี มธ.ศูนย์รังสิต >>>รับชมวิดีโอย้อนหลัง

ข่าวสาร

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย