วันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ครบรอบ ๓๓ ปี >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 3 และพบผู้บริหาร
 21 ตุลาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 3 นัดแรก โดยมีวาระสำคัญเพื่อเลือกรองประธาน เลขานุการ และรองเลขานุการ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพบปะกับ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ประชุมคณะกรรมการและพบผู้บริหาร
9 กันยายน 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 2 นัดสุดท้าย พร้อมกันนี้ รศ.เกศีนี วิฑูรชาติ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพบปะกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงการบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการและพบผู้บริหาร
 21 กรกฎาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ ในโอกาสนี้ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต และ รศ.ดร. สุปรียา แก้วละเอียด ได้เข้าพบปะคณะกรรมการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต   >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


สัมมนาคณะกรรมการ
 14-15 สิงหาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการนอกสถานที่ ประจำปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนพันธกิจของสภาพนักงานฯ ปี 2561-2563 ณ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

วันแม่แห่งชาติ
 คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

วางพานพุ่ม
 คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี สภาพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันนทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/watch/?v=598624800786296

ร่วมเสวนา
นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานฯ ร่วมวงเสวนา "ปิ่นโตกอบกู้โลกได้อย่างไร?"  เพื่อร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100​ ปี มธ.ศูนย์รังสิต >>>รับชมวิดีโอย้อนหลัง
 
  >>>กิจกรรมอื่นๆ 
  

📌 ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19(COVID-19)>>> รายละเอียด

https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/tusc/Commitee📌ประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาพนักงานฯชุดที่ 3 

📌บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563

📌ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่)

📌แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ

📌แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ชำนาญการ

หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน


>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย