ประชาสัมพันธ์

เทศกาลอาหารเอเชียตะวันออก

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารเอเชียตะวันออก มาร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี ชมสาธิตการทำอาหาร และชิมรสชาติอาหารประจำชาติญี่ปุ่น จีนเกาหลั  9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ บริเวณหลังห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง


ส่งมอบการบริหารจัดการห้องพัก 30 ห้อง

สถาบันฯ ส่งมอบการบริหารจัดการห้องพัก จำนวน 30 ห้องให้กับสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ มธ.


ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  นำโดย รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ร่วมเขียน "Korea Today Textbook: Society and Culture" จาก 4 สถาบันฯ  โดยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561  >>>รายละเอียดเพิ่ม

แสดงความยินดี
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมแสดงคงวามยินดีกับนายจินตวัฒน์ ศิริรัตน์ นักวิจัย ในโอกาสไดรับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ สโมสรราชพฤกษ์  >>>รายละเอียดเพิ่ม

การบรรยายพิเศษ
  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Japan's Indo-Pacific Strategy: Concepts, Opportunities and Challenges” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา หัวข้อ "Korea Today Textbook: Society and Culture" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการนานาชาติ
  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ โดยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "ASEAN-China Strategic Partnership: New Era, New Vision" เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเสนอบทความวิจัย
  นางสาวนิรินธร มีทรัพย์นิคม นักวิจัยของสถาบันฯ ได้รับเชิญไปนำเสนอบทความวิจัยหัวข้อ “The Role of Japanese Local Governments in Implementing International Activities: From the Meiji Restoration to the Post-War Period” ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2561 ณ National University of Singapore 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาทางวิชาการ
  กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – เกาหลีใต้ หัวข้อ “ROK’s New Southern Policy : What does it mean for Thailand and ASEAN?” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ย. 2561 ณ โรงแรม St.Regis กรุงเทพฯ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
  ผู้อำนวยการ และนักวิจัยของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้แทนจาก China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


>>>ภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม

จัดบรรยายพิเศษ (Special Lecture) เรื่อง “Japan's Indo-Pacific Strategy: Concepts, Opportunities and Challenges”3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้อง102 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

รู้จักสถาบันฯ


แนะนำหนังสือน่าอ่าน

https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/book-ieas/?pli=1