Reglementen Andi-do

Reglementen ANDI-DO

 

Artikel 1, Inschrijving

 1.      Een minderjarige kan zich laten inschrijven door een ouder en/of verzorger door invulling en ondertekening van een daartoe strekkend formulier. Een meerderjarige kan zelf dit formulier invullen en ondertekenen.

 2.      Het bestuur beslist over de inschrijving.

 3.      Bij het inschrijven voor “continu-trainingen” is het verplicht zo spoedig mogelijk (uiterlijk na 1 tot 2 maanden na start van de 1e les) het voorgeschreven tenue en eventueel de benodigde materialen aan te schaffen.

4.      Inschrijving voor een training met een vast aantal lessen, staat los van een inschrijving voor een “continu-training”. De inschrijving geldt voor het vastgestelde aantal lessen en eindigt automatisch.

 5.      Inschrijving voor een “continu-training” geschiedt voor onbepaalde duur, cq tot officiële beëindiging zoals vermeld in artikel 6 van dit reglement. Hierbij wordt altijd de opzegtermijn aangehouden.

 6.      Een inschrijving wordt als definitief aangemerkt zodra het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend door het bestuur van Andi-do is ontvangen. Als men een inschrijving wil intrekken, kan dit op de in artikel 6 omschreven manier.

 

Artikel 2, Lesgelden

 1.      Het recht van deelname aan een training vervalt, als niet voor de eerste les van een training het volledige lesgeld van betreffende training met vast aantal lessen (waaronder ook cursus, workshop, seminar, teaching, coaching enz. behoren) is voldaan.

 2.      In het geval iemand zichzelf of zijn/haar kind inschrijft voor een training, maar vervolgens niet op de in artikel 6 van dit reglement genoemde wijze tijdig de inschrijving annuleert, maar simpelweg niet op komt dagen, is deze persoon de volledige kosten voor de training met vast aantal lessen, danwel van 1 maand “continu-training” verschuldigd aan reserverings- en administratiekosten.

 3.      De lesgelden van “continu-trainingen” zijn bij vooruitbetaling van telkens een kwartaal verschuldigd. De betaling van een komend kwartaal dient uiterlijk een maand voor afloop van het lopende kwartaal te zijn voldaan. Bij nalatigheid in betaling kan het bestuur na een schriftelijke herinnering overgaan tot ontzegging van deelname aan de trainingen en beëindiging van inschrijving.

 4.      De lesgelden worden door het bestuur vastgesteld en zijn niet per definitie uniform. Onder andere de type training en de leeftijd van de deelnemers kunnen bepalend zijn voor de hoogte van de gevraagde lesgelden.

5.      Andi-do behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, lesgelden en betalingswijze tussentijds te wijzigen, danwel per individuele afspraak aan te passen. Bij een algemene wijziging, zullen de ingeschrevenen en/of ouders hierover minstens 1 maand van te voren op de hoogte gesteld worden. Indien de lesgelden wijzigen, heeft de ingeschrevene cq de ouder/verzorger het recht de inschrijving te annuleren. Als dit binnen een week na melding van de wijziging door Andi-do geschiedt (met bewijs door terugkoppeling van Andi-do) is de ingeschrevene cq ouder/verzorger geen kosten verschuldigd. Indien de ingeschrevene cq ouder/verzorger akkoord gaat met de eventuele wijziging (bij geen reactie binnen een week wordt geacht akkoord te zijn gegaan), blijven deze reglementen onverminderd van kracht.

 6.      In het geval een inschrijving vanwege redenen zoals vermeld in artikel 6 van dit reglement, door het bestuur van Andi-do wordt beëindigd, hebben ingeschrevene en/of ouders geen recht op restitutie van de reeds betaalde lesgelden.

 

Artikel 3, Verantwoordelijkheid als ingeschrevene en ouder/verzorger

 1.      De ingeschrevene of in geval van minderjarigheid, de ouders/verzorgers, dienen kennis te nemen van de Statuten en van het reglement en daarnaar te handelen cq ervoor te zorgen dat de minderjarige ingeschrevene daarnaar handelt.

 2.      Verandering in persoonlijke gegevens ten opzichte van de situatie op het moment van aanmelding dienen terstond aan het bestuur te worden gemeld.

 3.      Zaken aangaande gezondheid en/of fysieke/mentale toestand, van degene die aan de training gaat deelnemen, die een rol kunnen spelen bij de trainingen, dienen zoveel mogelijk vooraf bij het bestuur te worden gemeld, maar kunnen eventueel ook voor de training bij de trainer/instructeur worden gemeld.

4.      De aan de trainingen deelnemende ingeschrevene alsook de ouders/verzorgers/begeleiders die voor, tijdens en na de trainingen aanwezig zijn, dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de trainer/instructeur.

 5.      Van de ingeschrevene wordt verwacht dat hij/zij zoveel mogelijk bij de trainingen waarvoor hij/zij is ingeschreven aanwezig is. Bij het niet aanwezig kunnen zijn, dient hij/zij z.s.m. de trainer/instructeur op de hoogte te stellen. Dit kan het beste door een telefoontje of een SMS naar 06-83367176.

 6.      Opdat de trainingen op tijd kunnen beginnen, dient een ieder 15 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig te zijn.

 7.      Op verzoek van de trainer/instructeur helpen ingeschrevene en ouders/begeleiders mee met het gereedmaken en/of weer opruimen van de trainingsruimte.

 8.      De ingeschrevene en de ouders/verzorgers zorgen ervoor dat maximale hygiëne en veiligheid wordt nageleefd. Dit doen zij door o.a. te zorgen voor schone sportkleding, de benodigde beschermers, schone en verzorgde voeten en handen met korte nagels, het niet betreden van de zaal op zgn. buitenschoeisel (dit geldt ook voor de ouders/begeleiders), het voor de training verwijderen van alle sieraden en het bijelkaar binden van lange haren bij degenen die deelnemen aan de training en het (evt. in overleg met de trainer/instructeur) vooraf afmelden van een ingeschrevene als die een besmettelijke aandoening heeft. Mochten bepaalde sieraden niet uitgedaan kunnen worden, dan moeten ze met tape worden afgeschermd, zodat er geen verwondingen kunnen ontstaan bij ingeschrevene of medesporters.

 9.      Ingeschrevenen en ouders dienen zich in en om de trainingslocatie te houden aan de  huurvoorwaarden die de verhuurder van de locatie waar de training wordt gegeven hanteert.

 10.  Ingeschrevenen en ouders dienen zich in en om de trainingslocatie (maar het liefst ook elders) te houden aan de normen en waarden die Andi-do nastreeft en een ieder met positiviteit en respect te behandelen. Het bij Andi-do geleerde mag alleen toegepast wordt om groei en weerbaarheid te ontwikkelen en eventueel om jezelf of anderen te verdedigen. Nooit en te nimmer mag het geleerde worden gebruikt om een ander pijn of schade toe te brengen, zij dit lichamelijk, materieel, emotioneel of anders.

 11.  Het is niet toegestaan om de bij Andi-do geleerde oefeningen en technieken aan anderen over te dragen of tentoon te spreiden, tenzij hiervoor toestemming is verkregen door het bestuur van Andi-do. Hieronder valt ook het maken (en verspreiden) van opnames tijdens de lessen.

 

Artikel 4, Aansprakelijkheid

 1.      Deelname aan de trainingen geschiedt geheel voor eigen risico cq die van de ouders/verzorgers. Andi-do en de trainer(s)/instructeur(s) aanvaarden geen aansprakelijkheid en zijn niet schadeplichtig bij letsel of enige andere schade die ingeschrevenen en/of ouders/begeleiders voor, tijdens of na de trainingen mochten oplopen. De ingeschrevene en ouders/verzorgers vrijwaren Andi-do en haar trainers/instructeurs voor alle mogelijke aansprakelijkheid (ook van derden) voor geleden schade, gevolgschade en (persoonlijk) letsel naar aanleiding van de deelname aan de trainingen en de reis naar en/of het verblijf in en om de trainingslocatie.

 2.      Andi-do draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van ingeschrevenen en derden voor zover aanwezig in de trainingsruimte of bijbehorende ruimten of omgeving ervan.

 3.      Iedere ingeschrevene en bij minderjarigen diens ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de door ingeschrevene of ouders/begeleiders aangerichte schade aan eigendommen van Andi-do of aan Andi-do in gebruik gegeven (on)roerende goederen.

 4.      De kosten gemaakt in verband met schade of verlies van eigendommen van Andi-do of derden, komen ten laste van degene(n) die hiervoor aansprakelijk kan (kunnen) worden gesteld.

 5.      Door Andi-do in bruikleen gegeven goederen dienen bij uitschrijving terstond schoon en compleet bij de trainer/instructeur te worden ingeleverd. Bij vermissing of beschadiging van die goederen kan de ingeschrevene en ingeval van minderjarigheid diens ouder aansprakelijk gesteld worden voor de door Andi-do geleden schade.

 

Artikel 5, Gedrag tijdens de training

1.      Als men te laat komt, wacht men in de hoek van de trainingszaal totdat de trainer/instructeur het seintje geeft dat men verder mag komen en mee mag doen met de training, danwel plaats mag nemen aan de kant.

2.      Tijdens de training mag best gepraat en gelachen worden, maar als de trainer/instructeur iets uitlegt, dient iedereen stil te zijn en met de aandacht bij de uitleg. Tevens mag het gepraat en gelach niet storend zijn voor de training.

 3.      Het is de bedoeling, dat iedereen drinkt en naar het toilet gaat voor aanvang van de les. Moet men echter tijdens de les ook naar het toilet, dan is dit uiteraard altijd toegestaan, maar de trainer/instructeur dient wel eerst gemeld te worden dat men moet. Tijdens uitleg kan het zijn, dat men eventjes moet wachten.

 4.      Tijdens de les geeft de trainer/instructeur aan wanneer er water gedronken mag worden. Iedereen dient een fles/bidon, gevuld met water, in de trainingszaal te hebben, zodat de trainingszaal niet verlaten hoeft te worden.

5.      Blessures e.d. dienen voor aanvang van de les gemeld te worden, zodat de trainer/instructeur daar rekening mee kan houden. Krijgt men tijdens de les ergens last van, dient men dat gelijk te melden. Het is zaak voorzichtig te zijn en zaken te melden, maar zonder te overdrijven.  

 6.      In overleg met de trainer/instructeur mogen ouders/begeleiders in de trainingszaal aanwezig blijven om naar hun zoon/dochter te kijken tijdens de training. Zij mogen dit zolang zij ervoor zorgen dat zij de training niet verstoren door bijvoorbeeld (hard) te praten, de aandacht van hun kinderen te trekken, zich te bemoeien met de training en/of te telefoneren e.d.. Indien de trainer/instructeur van mening is dat hun aanwezigheid storend is voor de les kan hij/zij de ouders/begeleiders (eventueel na een waarschuwing) verzoeken de zaal te verlaten. Deze dienen aan dit verzoek gehoor te geven en de verdere les buiten de trainingszaal (bijv. in de kleedkamer met gesloten deur) te wachten.


Artikel 6, Beëindiging inschrijving

 1.      Een verzoek tot beëindiging cq annulering van inschrijving dient gericht te worden aan het secretariaat van Andi-do. Het kan aangetekend worden gestuurd, maar mag ook per gewone post, per mail, per sms of mondeling via de trainer/instructeur. Het is echter pas rechtsgeldig, zodra het bestuur van Andi-do de beëindiging/annulering heeft bevestigd. Zolang geen bevestiging is ontvangen, dient men ervan uit te gaan, dat het verzoek niet door het bestuur van Andi-do is ontvangen.

 2.      Men kan een inschrijving (nog voor de eerste les) kosteloos annuleren, indien men ervoor zorgt, dat men het verzoek heel ruim van te voren indient en checkt of het door het bestuur ontvangen is. Slechts als men minstens 2 weken voor aanvang van de 1e les, de bevestiging van het bestuur van Andi-do heeft ontvangen, is de annulering rechtsgeldig en kosteloos. In elk ander geval is men het volledige trainingsgeld behorende bij de training met vast aantal lessen waarvoor men zichzelf of een kind heeft opgegeven, danwel een maand lesgeld in geval van “continu-trainingen” verschuldigd.

 3.      Bij inschrijving voor (aanbiedings-)trainingen, bestaande uit een vooraf vastgesteld aantal lessen, eindigt de inschrijving automatisch bij de laatste les. In overleg is het hierna eventueel mogelijk in te schrijven voor cq de inschrijving om te zetten in een inschrijving voor een “continu-training”.

 4.      Als men ingeschreven is voor een “continu-training”, dient men, indien men mocht besluiten de inschrijving te beëindigen, dit z.s.m. te doen (liefst meer dan 1 maand voor het einde van het lopend kwartaal), doch uiterlijk in de week voor afloop van een maand. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van een vol kalendermaand.

 5.      Indien een ingeschrevene cq diens ouders/verzorgers zijn/haar/hun (geldelijke) verplichtingen jegens Andi-do niet is/zijn nagekomen, of wanneer ingeschrevene en/of ouders/begeleiders zich niet gedraagt/gedragen overeenkomstig het bepaalde in de statuten en/of het reglement, kan het bestuur overgaan tot beëindiging van de inschrijving. In een dergelijk geval hebben ingeschrevene en/of ouders/verzorgers geen recht op restitutie van reeds betaalde lesgelden.


Artikel 7, Promotionele activiteiten

1.  Tijdens activiteiten van Andi-do kunnen foto's of opnames worden gemaakt ten behoeve van promotie, website, reportages etc.. Bij deelname aan de activiteiten en/of aanwezigheid in en om de ruimte waar de activiteiten plaatsvinden, geven de ingeschrevenen, ouders/verzorgers en andere aanwezigen automatisch (door hun aanwezigheid) toestemming aan Andi-do stichting voor ontwikkeling, om deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

2.  Ingeschrevenen, ouders/verzorgers en andere aanwezigen mogen na toestemming zelf opnames maken, maar mogen deze en ook via Andi-do verkregen opnames niet zelf ergens publiceren, posten of op willekeurige andere manier verspreiden, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Andi-do. 

 

Artikel 8, Niet voorzien

 1.      In al hetgeen niet in dit reglement is voorzien bepaalt het bestuur van Andi-do.


Artikel 9, Contact met het bestuur

 1.      Voor meer info, het melden of bespreken van diverse zaken of het indienen van een verzoek tot inschrijving, annulering, aanpassing lesgeld of beëindiging van inschrijving, kan men contact opnemen met de bestuursleden van Andi-do:

Mail:        info@andido.nl

Telefoon:  06-83367176 (tussen 17.00 en 21.00 uur anders per SMS.


 2.      Voor meer info kan men ook kijken op: www.andido.nl