Projekt

Dnešný svet si pýta samostatných, zodpovedných ľudí schopných pracovať v tíme a komunikovať v multikultúrnom prostredí. Chceme, aby boli naši žiaci kvalitne pripravení na ďalšie štúdium, aby boli žiadaní na pracovnom trhu a stali sa platnými občanmi európskeho spoločenstva. Preto cítime veľkú zodpovednosť a potrebu vystrojiť žiakov do budúcnosti a snažíme sa pristupovať ku vzdelávaniu s nadhľadom a využívať možnosti medzinárodnej spolupráce, výmeny skúseností a nadobúdania nových partnerstiev.

Naša škola sa rozhodla ísť cestou internacionalizácie a modernizácie vyučovania, a takto sa zaradiť medzi školy európskeho typu, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť učiť pre budúce generácie.

Prvým krokom bola realizácia projektu Erasmus plus – Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu. Vďaka získaným vedomostiam vyvstala potreba realizovať aj náš nový projekt, s názvom AHEAD, čo v preklade znamená vpred.

Vpred posunúť naše skúsenosti na medzinárodnú úroveň a zaradiť sa medzi projektovo priateľské školy, využívajúce školské partnerstvá. Projekt je zameraný na rozvoj odborných znalostí, praktických zručností a európskych postojov nás, učiteľov.

Hlavným cieľom tohto projektu je však rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, ponúkať atraktívny vzdelávací program a uspokojiť očakávania rodičov v oblasti aktivizácie školy v používaní moderných metód výučby a v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Naše potreby

  • Zlepšiť jazykové kompetencie pedagógov odborných predmetov matematiky a fyziky, posilniť ich sebavedomie a istotu v používaní jazyka priamo na hodine.
  • Skvalitniť a metodicky posilniť vyučovanie anglického jazyka a aplikovanej angličtiny, a tak zlepšiť jazykovú prípravu žiakov.
  • Metodicky pripraviť učiteľov, ktorí používajú prvky metódy CLIL na hodinách. Učiteľov oboznámiť s myšlienkami inovatívneho a kreatívneho učenia. Ponúknuť im širokú paletu aktivít, moderných techník a spôsobov, ako uplatniť tieto znalosti v praxi.
  • Porovnávať sa, získavať skúsenosti a nové poznatky, ktoré využijeme na vyučovaní.

Ako to dosiahneme

  • jazykový kurz: EP6 Intensive General English course v Bournemouth (UK)
  • metodické kurzy:

- Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom v Oxforde (UK)

- Language, Life and Culture in the UK Today v Oxforde (UK)

- Content and Languange Integrated Learning v Prahe (CZ)

  • hospitácie (jobshadowing):

- Základní škola Zdeňka Škarvady, Ostrava - Poruba (CZ)

- Základní škola, tř. SNP , Hradec Králové (CZ)

- IES Ximén d'Urrea, Alcora (ES)