Přihlášení na povinně-volitelný předmět

(Pro budoucí 7. ročník.)

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o studiu dalšího cizího jazyka na naší škole.

Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaným MŠMT je škola povinna nabídnout od 7. ročníku žákům výuku dalšího cizího jazyka v rozsahu 2 hodin týdně, který žákům umožní dosáhnout na konci 9. ročníku úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. (Absolvent rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.) Výuka dalšího cizího jazyka je pro žáky povinná.

V odůvodněných případech (např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, organizační důvody) může p. ředitelka (po projednání se zákonnými zástupci) rozhodnout o zařazení žáka do předmětu Cvičení v anglickém jazyce a je určen pouze pro vybrané žáky. Předmět Cvičení v anglickém jazyce je vyučován jako ekvivalent dalšího cizího jazyka v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Navazuje na předmět Anglický jazyk a umožňuje žákům prohloubit a upevnit jazykové dovednosti a znalosti. Celkově předmět vychází z tematických celků již studovaného cizího jazyka. Hlavní důraz bude kladen na aktuální souběh s tematikou realizovanou
v předmětu anglický jazyk. Obsahem předmětu bude především procvičení gramatické struktury a slovní zásoby v kontextu čteného i slyšeného textu.