„Poznej mne i sám sebe, aneb co v nás je“

Projekt s názvem “Poznej mne i sebe aneb co v nás je” opět sbližuje školy v přeshraniční spolupráci

Každý máme své kořeny a každý z nás určitě touží alespoň po malém kousku dobrodružství. Někdo se za ním vydá do světa, jiný jej nachází v sobě. A právě o tom je projekt, který již svým názvem “Poznej mne i sebe aneb co v nás je” napovídá, že každý má své přednosti, které stojí za to hledat, nacházet a uplatňovat v životě.

V minulém roce naše země oslavila stoleté výročí. Dějiny o nás napsaly všelicos. Na jejich stránkách nalezneme příběhy, které nás rozdělují, ale také pojí se Slovenskou republikou. A právě s touto malebnou zemí se vydáváme hledat své kořeny a své přednosti.

Základní škola v Rabči je naší partnerskou školou již od roku 2015, kdy byl ve vzájemné spolupráci realizován první projekt. Po společném mapování současných společenských jevů a trendů jsme vytvořili programy, které na sebe po celý rok 2019 navazují a vrcholí v pěti projektových dnech, jejichž nedílnou součástí je setkání zástupců z řad učitelů a žáků z obou škol na obou stranách.

Cílem projektu je zprostředkovat žákům možnost nahlédnout na sebe očima výtvarníka, herce, literáta, psychologa, přírodovědce, výživového poradce či sportovce v tematické a námětové návaznosti na svůj region, na místo, ze kterého pocházejí a kam stojí za to se vracet a v budoucnu vkládat svůj potenciál.

Fotografie zachycuje projednávání projektového dne v zastoupení vedení a učitelů ZŠ Šenov a ZŠ Rabča.


Projednávání projektových aktivit v zastoupení ZŠ Šenov a ZŠ Rabča

1. Stručný popis projektu

Projekt “Poznej mne i sebe aneb co v nás je” je obsahově zaměřen na probuzení zájmů o poznání vlastní jedinečnosti regionů zúčastněných škol. ZŠ Šenov nachází potenciál v aktivitách, jejichž záměrem je probudit místní příběhy, pohádky a legendy, které provází je i jejich rodiny a tvoří tak pomyslný most k motivaci pro další život v místě, kde žijí.

V rámci tohoto záměru volíme aktivity, které dávají našemu regionu tvář v podobě literárních, dramatických a výtvarných výstupů. Tvořivost, která je výrazným principem celého projektu, zasahuje také do netradičně sportovních aktivit, které přinášejí celému projektu oddechový a relaxační nádech.


2. Způsob realizace aktivit projektu

Školy se dohodly na společných aktivitách. Jedná se o tři aktivity, dvě společné dílny, které jsou tematicky rozdělené a jeden projektový den, na kterém budou prezentovány výstupy společného projektu. Popis zapojení jednotlivých partnerů je přesně specifikován v jednotlivých aktivitách. Veškeré aktivity proběhnou na základních školách.

3. Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé, kteří se budou aktivně podílet na projektu.

  • ZŠ Šenov - 40 žáků I. a 10 žáků II. stupně a 5 učitelů
  • ZŠ Rabča - 50 žáků a 5 učitelů

4. Aktivity projektu a očekávané měřitelné ukazatele

Aktivita 1 - Představme se v příběhu /literárně dramatické aktivity/

Popis projektové aktivity:

Během celého školního roku bude probíhat “pátrání, průzkum” regionu v knihovnách, archivech, pamětihodnostech a u místních vypravěčů, po příbězích, pohádkách a legendách našeho regionu. Cílem aktivity bude následně vybrané příběhy zpracovávat a dále produkovat literární a dramatickou cestou tak, aby byla ve všech ohledech směřována k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Výstupy:

 • inscenace, vlastní literární produkce v podobě literárně-dramatického zpracování příběhů našeho regionu
 • výstupy budou uveřejněny na web. stránkách projektu

Aktivita 2 - Barevné mapování místa, kde žiji/můj region/, výtvarné aktivity

Popis projektové aktivity:

Výtvarné aktivity budou mapovat obrazné vyjádření našeho regionu v podobě formy, výrazu a obsahu, který bude korespondovat s rázovitostí našeho kraje, domova v očích dětí a jejich vyjádřením k současným představám, ideálním pohledům i případných nedostatků s návrhy řešení pro zlepšení života v našem regionu (rekultivace, socio-kulturní prostředí apod.).

Výstupy:

 • výtvarné zpracování našeho regionu v podobě kresby, malby, grafiky v souvislostí s galerijní animací, prezentováno na výstavě v rámci projektového dne
 • výstupy budou uveřejněny na web. stránkách projektu

Aktivita 3 - Bav se a žij v pohybu/sportovně pohybové aktivity/

Popis projektové aktivity:

Sportovní aktivity nebudou postrádat osvětu zaměřenou na podstatu důležitosti role pohybových, sportovních a relaxačních činností v životě člověka. Několik sportovně laděných programů budou v průběhu roku vytvářet jakousi pomyslnou brožuru hlavních rizik (obezita, psychická nepohoda...apod.) Programy budou tématicky organizovány do bloků a obohaceny netradičními prostředky, které již svým provedením a výrazem napoví, jaký je záměr jejich sdělení. Zážitek a zkušenost z konkrétních prožitků přinese informaci zvnitřněnou na celý život.


Výstupy:

 • sportovně-pohybové bloky, “motivační brožura”, zpracování zdravého životního stylu s odkazem na život v našem regionu, zábavná show v rámci projektového dne
 • výstupy budou uveřejněny na web. stránkách

Aktivita 4 - Projektový den I. realizace na ZŠ Šenov

Popis projektové aktivity:

První setkání v rámci projektového dne v Šenově bude vycházet z celoročních aktivit 1-3.Ty budou probíhat v rámci volnočasových aktivit, které jsou v odpoledních hodinách na škole dlouhodobě organizovány. Dále budou cíle naplňovány v rámci výuky a dílčích projektů, které budou s projektem tematický korespondovat. Tematická různorodost je záměrně volena tak, aby se v dané oblasti našel každý žák. Při příležitosti projektového dne se tak mohou projevit a realizovat všichni tam, kde se cítí dobře. Ať je to projev na jevišti, sportovně pohybový výkon nebo výtvarné sdělení.

V rámci projektového dne, který bude vyvrcholením celoročních aktivit proběhnou pro všechny účastníky tematické dílny, do kterých budou děti rozděleny do skupin.

Dílna č.1

V rámci literárně - dramatické dílny proběhnou prezentace příběhů, v podobě dramatických inscenací či přednesu formou čtenář na jevišti. Součástí přehlídky bude dílčí dílna, ve které si žáci budou moci vyzkoušet literárně-dramatické metody a techniky. Zásady přednesu, jevištní pohyb, improvizaci apod.

Dílna č.2

Ve výtvarné dílně budou formou galerie prezentovány kresby, malby a grafiky inspirované rodným krajem žáků a realizované během školního roku na ZŠ Šenov a ZŠ Rabča. Výsledné artefakty budou vystaveny na “galerijní mapě”, ve tvaru propojení našich regionů. Obrazné vyjádření bude vykreslením krajinného rázu míst, ve kterých děti z obou škol vyrůstají. V rámci projektového dne proběhne výstava s galerijní animací (interaktivní výtvarný program zaměřený na obsah, výraz a formu děl) + dílna, ve které si budou moci vyzkoušet různé výtvarné techniky).

Dílna č.3

Sportovně pohybový blok přinese netradiční, zábavné a oddechové činnosti, hry a soutěže. Zahrnut bude turnaj ve florbalu a miniházené, stezka simulující outdoorový překážkový terén. Kromě toho, že se žáci v této dílně mohou kdykoliv během dne odreagovat, v rámci jednotlivých aktivit budou získávat, formou hry, informace přetvořené ve zkušenost v oblasti zdravého životního stylu.

Výstupy z dílen: tři souběžné probíhající dílny ve kterých bude prezentována celoroční příprava. Žáci se v rámci projektového dne rozdělí do skupin dle svého zaměření a dle toho, čemu se v průběhu roku věnovali. V rámci dílen se buď zapojí do programu a do prezentace celoročních aktivit v podobě literárně-dramatického a výtvarného vyjádření. Dílna sportovní je spíše charakteru pohybového a relaxačního. Nedílnou součástí je však metodický program zdravého životního stylu, který bude logicky vycházet z jednotlivých aktivit.

Realizace jednotlivých dílen se časově prolíná. Žáci mohou v rámci daných možností a nastavených pravidel absolvovat také program v jiné dílně.


Aktivita 5 - Projektový den II. realizace na ZŠ Rabča

Popis projektové aktivity:

Projektový den realizovaný ZŠ Šenov na ZŠ Rabča bude tematicky navazovat na proběhlé aktivity v předešlém roce. Bude však mít charakter zábavného, soutěžně laděného programu. Obě skupiny učitelů a žáků budou dva měsíce před akcí informovány o tom, v jakých soutěžních disciplínách se v rámci projektového dne utkají. Úkolem obou skupin bude příprava, trénink a zdokonalování se v daných úkolech. Ty budou přirozeně orientovány do oblasti dramatické, výtvarné a sportovně pohybové. Společně svůj um předvedou v rámci setkání, které však nebude mít ryze soutěžní tvář v pravém slova smyslu.

Abychom s vyhnuli soupeření a srovnávání úspěchů jednotlivých škol, bude celá zábavná show postavena jako akce, ve které musíme táhnout za jeden provaz, podaný výkon a úsilí spojit dohromady a přispět na dobrou věc. Tím je myšleno to, že pomyslné získané body, převedeme ve finanční hodnotu a žáci si sami zvolí, kam by je ve svém kraji investovali. Co by si přáli zlepšit, kde by chtěli pomoci.


Ostatní aktivity projektu

Spolupráce na aktivitách partnerské školy ZŠ Rabča:

 • Aktivita 1: Historie regionu
 • Aktivita 2 - Léčivé bylinky
 • Aktivita 3 - Goralčina - identita/nářečí
 • Projektový den v Šenově - duben/2019
 • Projektový den v Rabči - červen/2019
 • Projektový den v Rabči - listopad - prosinec/2019